English version Slovenska različica
facebook page

Aktuální duchovní péče ve farnosti

Modleme se stále za mír, zvláště pro místa a společenství, kde se válčí anebo válka hrozí. A snažme se sami být nositeli (Božího) pokoje, s Boží pomocí.

Bohoslužby

Bohoslužby

Neděle: od 9, 11, 18 a 20 hod.
Pondělí až sobota: od 8 a 18 hod.
Liturgické slavnosti: od 8, 18 a 20 hod.

Pravidelná příležitost ke svátosti smíření je vždy ráno půl hodiny a večer tři čtvrtě hodiny před každou mší svatouběhem adorací.

Kostel se otevírá vždy 45 min. před začátkem bohoslužeb, přičemž po zádveří (s průhledem do kostela) je otevřen denně od 9 do 17 hod.

Více zde »

Farní zprávy

Farní zprávy


Akce týdne

 

 

27. 05. – rozhovory o víře pro mladší mládež od 18.45 h

27. 05. – kontemplace od 19 h

28. 05. – nekoná se setkání seniorů 

28. 05. – rozhovory o víře pro starší mládež od 19 h

28. 05. – modlitby matek od 19 h

28. 05. – lectio divina od 19 h

28. 05. – zkouška sboru od 19 h

29. 05. – setkání pro maminky s dětmi od 9.30 h

29. 05. – teologický klub od 19 h

30. 05. – SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ – mše svaté od 8, 18  a 20 h

30. 05. – náboženství od 17 h

30. 05. – nekoná se příprava na první svaté přijímání

30. 05. – nekoná se úklid kostela

30. 05. – nekoná se společenství starší mládeže 

02. 06. – sbírka na opravu varhan, restaurování oken a provoz farnosti při všech bohoslužbách 

 

Více zde »

Liturgický kalendář

Liturgický kalendář


Dnes: 26. května 2024

Slavnost Nejsvětější Trojice
sv. Filip Neri

Dnešní liturgie:
1. čtení: Dt 4,32-34.39-40
Žalm: Zl 33(32)
2. čtení: Rim 8,14-17
Evangelium: Mt 28,16-20

Dnešní bohoslužby v kostele:

  • 8:309:00  zpovídání

  • 9:0010:00  mše svatá

  • 10:3011:00  zpovídání

  • 11:0012:00  mše svatá

  • 17:1518:00  zpovídání

  • 18:0019:00  mše svatá

  • 19:1520:00  zpovídání

  • 20:0021:00  mše svatáPravidelné aktivity zde »

Aktuality

Slovo k povzbuzení na neděli 26. května 2024, na Slavnost Nejsvětější Trojice – B

1. čtení: Dt 4,32-34.39-40
Žalm: Ž 33
2. čtení: Řím 8,14-17
Evangelium: Mt 28,16-20

Milé sestry, milí bratří,

 

dnes, v neděli po Letnicích, máme tedy slavnost Nejsvětější Trojice, slavnost „celého“ Boha, plnosti jeho zjevení a dání se nám lidem. Víra v trojjediného Boha, který je jediný a přesto ve třech osobách, v Boha, který jedním a přesto Otcem, Synem a Duchem svatým, je základem křesťanského obrazu Boha, křesťanským monoteismem. Ve jménu Trojice se děje vše, ve jménu Trojice jsme pokřtění, udílejí se ostatní svátosti, k Otci skrze Syna v síle Ducha se modlíme, ve jménu Trojice činíme každé znamení kříže. Trojiční je naše Krédo.

 

Bůh je Trojicí od věčnosti. Novozákonním poznáním Božství Syna a Ducha bylo člověku dáno nepatrně nahlédnout tohoto tajemství.

O trojjedinosti Boží se říkává, že je tajemstvím par excelence. Ve smyslu, že k přesvědčení, že Bůh je a je jediný, lze dospět nějak i světlem přirozeného rozumu a intuicí, zatímco k poznání Trojice lze dojít jen na základě biblického zjevení a daru víry. To je sice asi pravda, v tomto duchu to učí i církev (konkrétně věroučná konstituce Dei Filius Prvního vatikánského koncilu), ale je to pravda jen do jisté míry. Boží Trojjedinost nemůže být zcela nepoznatelná, když Bůh Trojicí je. Bůh totiž není docela jiný ve svém bytí a ve svém konání. Naopak, Boží bytí se odráží ve všem jeho jednání. A je-li Bůh od věčnosti Trojicí, musí být jeho trojjedinost nějak patrná i z jeho díla. Proto již leckteří církevní otcové a středověcí teologové byli přesvědčeni, že Boží Trojjedinost je naopak jednou z nám nejbližších (i když neproniknutelných) Božích pravd.

Odrazy a stopy Boží Trojice můžeme nějak detekovat v celém stvoření i v sobě samých: Vše, co je, má vzor, tvar a velikost, začátek, průběh a cíl, látku, formu a energii. Zejména lidská duše má – slovy Augustinovými – paměť, rozum a vůli a z lidské mysli vychází slovo, které rozezvučuje hlas. A klidně můžeme přidat, že vše má trojí skupenství, výšku, šířku a hloubku, rozum, vůli a vztahovost. Že prostě celý stvořený svět je nějak „3 D“.

Protože podobné triády ve světě spatřovala již i předkřesťanská filozofie, byla křesťanská víra v Trojici už od raných dob antickou vzdělaností s radostí přijímána. Nabídla totiž odpověď nejen na otázku po původu trojiční struktury veškerenstva, ale i třeba na otázku, jak Bůh vůbec mohl stvořil něco mimo sebe. Právě proto, že je již sám v sobě vnitřně „členitý“, že je nejen plností bytí, ale i plností pohybu a vztahu. Proto mohl Bůh „vyjít“ sám ze sebe a začít tvořit, mohl na sebe vzít i stvořenou podobu člověka a vykoupit nás.

Boží Trojičnost je od počátků křesťanské víry také nejposlednějším vysvětlením, proč «Bůh je láska». Protože Bůh je láskou, dáváním se sám v sobě. Plností lásky sám v sobě. I toto se stalo předmětem úvah mnohých teologů. Tři jsou totiž základní podoby lásky, jak rozvinul například ve 12. století Richard od Svatého Viktora: dávání, přijímání a dávánípřijímání. Je-li Bůh plností lásky, musí tyto tři její základní pohyby být v něm samotném, říká Richard. Čirým dáváním je v tomto konceptu Otec, původce všeho. Přijímání a dávání Boží lásky dál reprezentuje Syn, prostřední osoba Trojice. A přijímáním lásky, samotným darem, plodem Boží lásky mezi Otcem a Synem je Duch svatý. Anebo, zjednodušeně řečeno: Ke skutečné lásce patří se rozdělit o to, co dostává; a k tomu musí být právě tři.     pokračovat ve čtení »

Opravy v kostele v roce 2024

V letech 2016-2023 proběhla generální oprava budovy kostela a jeho zázemí.

V nadcházejícím roce 2024 se chystáme na další etapu opravy varhan, restaurování oken v zázemí kostela a opravu schodišť k varhanám..

Za Vaše případně dary a podporu mockrát děkujeme.

Více zde »

Možnosti pomoci Ukrajině prostřednictvím katolické charity

Na finanční i materiální pomoci Ukrajinským lidem v nouzi se můžete podílet také prostřednictvím sbírek Charity ČR a Arcidiecézní charity Praha:

Více zde »